Marmer

De opdracht

De opdracht

 

De scherf Portugees marmer hoogte 35 cm breedte 38 cm

De scherf: andere zijde

Brighid

Brighid hoogte 80 cm breedte 50 cm

Tara

Tara hoogte 80 cm breedte 50 cm